**ท่านสามารถแจ้งไฟล์เอกสารเสียได้ทาง inbox ที่มุมขวาล่าง**
  
โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี : 2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง
ปี : 2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้
ปี : 2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กระทรวงพลังงาน
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ปี : 2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
ปี : 2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ปี : 2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
ปี : 2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี - บางปะกง
ปี : 2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี : 2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล
ปี : 2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ำชี
ปี : 2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
SEA of the Rayong Provincial Development Plan
ปี : 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Asian Development Bank
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
ปี : 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
ปี : 2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน
ปี : 2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่ เพื่อทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study: FS) ศึกษาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Stratrgic Environmental Assessment: SEA) ในระดับลุ่มน้ำโขง ชี มูล
ปี : 2556

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำท่าจีน เพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
ปี : 2554

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น ระยะที่ 1
ปี : 2554

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
การศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช
ปี : 2553

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การบริหารจัดการลุ่มน้ำยมโดยกระบวนการ SEA (Strategic Environmental Assessment)
ปี : 2550

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
โครงการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต)
ปี : 2550

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำท่าจีน เพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
ปี : 2548

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดแผนการใช้ที่ดินในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง
ปี : 2541

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดแผนการใช้ที่ดินในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ปี : 2541

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดแผนการใช้ที่ดินในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี : 2541

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม