การศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ที่ปรึกษา