โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ที่ปรึกษา