โครงการแนวทางการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ปรึกษา