การบริหารจัดการลุ่มน้ำยมโดยกระบวนการ SEA (Strategic Environmental Assessment)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ปรึกษา