โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น ระยะที่ 1 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา