โครงการยุทธศาสตร์ฐานทรัพยากรแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบสุขภาพ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ปรึกษา