โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT : SEA) สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทvรวงคมนาคม

ที่ปรึกษา