โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ที่ปรึกษา