โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่ เพื่อทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study: FS) ศึกษาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Stratrgic Environmental Assessment: SEA) ในระดับลุ่มน้ำโขง ชี มูล 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมทรัพยากรน้ำ

ที่ปรึกษา