โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดแผนการใช้ที่ดินในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดแผนการใช้ที่ดินในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่การศึกษาควา…

โครงการการเพิ่มศักยภาพและการวางยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการดำเนินโครงการ CDM

โครงการการเพิ่มศักยภาพและการวางยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการดำเนินโครงการ CDM

โครงการยุทธศาสตร์ฐานทรัพยากรแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสา…

โครงการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต)

โครงการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต)

โครงการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาใน…

การบริหารจัดการลุ่มน้ำยมโดยกระบวนการ SEA (Strategic Environmental Assessment)

การบริหารจัดการลุ่มน้ำยมโดยกระบวนการ SEA (Strategic Environmental Assessment)

การบริหารจัดการลุ่มน้ำยมโดยกระบวนการ SEA (Strategic Env…

การศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช

การศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช

การศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการพัฒ…

โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น ระยะที่ 1

โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น ระยะที่ 1

โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต…

โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำท่าจีน เพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำท่าจีน เพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำท่าจีน เ…

สศช. จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาทางเลือก

สศช. จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาทางเลือก

สศช. จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เร…

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ  เรื่อง บทบทภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดทำแผนด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง บทบทภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดทำแผนด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง บทบาทภาคประชาชนในการมีส…