โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้

โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้

โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ENVIRONMEN…

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1  เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า สู่ความท้าทายในขับเคลื่อน SEA”

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า สู่ความท้าทายในขับเคลื่อน SEA”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สภาพัฒนาการเศรษ…

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2  เรื่อง  “ความท้าทายในการเข้าถึงหัวใจการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์”

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ความท้าทายในการเข้าถึงหัวใจการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สภาพัฒนาการเศรษฐกิ…

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 3  เรื่อง “SEA บนเส้นทางความท้าทายใหม่ จากแนวทางสู่การปฏิบัติ”

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “SEA บนเส้นทางความท้าทายใหม่ จากแนวทางสู่การปฏิบัติ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สภาพัฒนาการเศร…

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผน…

สศช. จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาทางเลือก

สศช. จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาทางเลือก

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแ…

สภาพัฒน์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับการวางแผนพัฒนา

สภาพัฒน์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับการวางแผนพัฒนา

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  นายวิชญายุทธ บุญชิต ร…

สภาพัฒน์ จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

สภาพัฒน์ จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565สภาพัฒน์ จัดการประชุมกลุ่มย่…

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่การศึกษาควา…