การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นคู่มือ

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นคู่มือ

การประชุมระดมความคิดเห็น การพัฒนาคู่มือการประเมินสิ่งแว…

โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการจั…

โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการจั…

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนห…

โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง

โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง

โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักกา…

โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้

โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้

โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ENVIRONMEN…

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1  เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า สู่ความท้าทายในขับเคลื่อน SEA”

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า สู่ความท้าทายในขับเคลื่อน SEA”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สภาพัฒนาการเศรษ…

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2  เรื่อง  “ความท้าทายในการเข้าถึงหัวใจการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์”

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ความท้าทายในการเข้าถึงหัวใจการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สภาพัฒนาการเศรษฐกิ…