การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นคู่มือ

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นคู่มือ

การประชุมระดมความคิดเห็น การพัฒนาคู่มือการประเมินสิ่งแว…

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ  เรื่อง บทบทภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดทำแผนด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง บทบทภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดทำแผนด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง บทบาทภาคประชาชนในการมีส…