การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล้กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)