โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2565

กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงการ

      ในการดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและประเมินผลการขับเคลื่อน SEA ของไทยและการฝึกอบรม SEA ในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนวิเคราะห์การดำเนินการจัดทำ SEA ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นำร่อง ต่อจากโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2563 และจัดทำคู่มือ SEA เชิงพื้นที่ เพื่อประกอบการจัดทำ SEA ของหน่วยงานวางแผนที่ถูกกำหนดให้ต้องจัดทำ SEA ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำคู่มือ SEA ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกกรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย 

ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำคู่มือ SEA ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกกรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย

  1. การจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับแผนจัดการทรัพยากรน้ำ
  2. การจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับแผนจัดการมรดกโลกทางธรรมชาติ
  3. การอบรมกระบวนการการมีส่วนร่วม
  4. การศึกษาความจำเป็นในการกำหนดหรือปรับปรุง กฏ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
  5. การจัดทำคู่มือติดตามและประเมินผล
  6. การสัมมนาเชิงวิชาการ

สำหรับผลการดำเนินงานการศึกษาและรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการซึ่งประกอบด้วย

  • รายงานฉบับสมบูรณ์
  • ภาคผนวก
  • รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
  • Executive Summary Report

การพัฒนาคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ

1.       วัตถุประสงค์ของการประชุม

1)    เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) คู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ในเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหาและองค์ประกอบ และการนำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน เพื่อนำไปจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ให้มีความเหมาะสมต่อไป

2)  เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กระบวนการ SEA เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ และแนวทางการพัฒนาคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ตลอดจนความเชื่อมโยงของการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำด้วย SEA กับการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (IWRM)

2.       กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของแผนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการลุ่มน้ำต่าง ๆ เป็นต้น

3.       วัน เวลา และสถานที่จัดการระดมความคิดเห็น

การประชุมระดมความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.3015.30 น. ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

การประชุมระดมความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

4.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการ SEA ในการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ รวมทั้งได้คู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

เอกสารประกอบการประชุม

ครั้งที่ 1