โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2565

กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงการ

        ในการดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองตอบและขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยการศึกษาจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้

 • เพื่อจัดทำคู่มือ SEA ในรายสาขาและเชิงพื้นที่ จำนวนอย่างน้อย 2 แผน ที่ถูกกำหนดให้ต้องจัดทำ SEA ใน (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
  พ.ศ. …. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
  SEA ของหน่วยงานเจ้าของแผนให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่ง 2 แผนดังกล่าวใช้ชื่อว่า การจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผน
  ด้านทรัพยากรน้ำ และการจัดทำคู่มือ
  SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านมรดกโลกทางธรรมชาติ
 • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพ ให้กับบุคลากรด้านการจัดทำแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำ SEA 
  ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา SEA ในระยะต่อไป
 • เพื่อจัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำ SEA รวมทั้งศึกษาความจำเป็นในการกำหนดหรือปรับปรุง กฎ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ SEA ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบเครื่องมือ สำหรับวิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดทำ SEA โดยให้สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหลายรูปแบบอย่างเหมาะสมชัดเจน และเข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาและต่อยอดการจัดทำเว็บไซต์ SEA ของ สศช. จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 รวมทั้งเตรียมความพร้อมของ สศช. ในการเป็นหน่วยงานหลักใน
  การขับเคลื่อนประสานงาน
  SEA และสนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ SEA ของ สศช. ให้สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อให้มีเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมผลักดันการนำ SEA ไปใช้ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน SEA

 โดยกิจกกรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย

 • การจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ
 • การจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านมรดกโลกทางธรรมชาติ
 • การอบรมการการมีส่วนร่วม
 • การอบรมหลักสูตรความรู้ด้าน SEA
 • การศึกษาความจำเป็นในการกำหนดหรือปรับปรุง กฏ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดทำคู่มือติดตามและประเมินผล
 • การสัมมนาเชิงวิชาการ

สำหรับผลการดำเนินงานการศึกษาและรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการซึ่งประกอบด้วย

 • รายงานฉบับสมบูรณ์
 • ภาคผนวก
 • รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • Executive Summary Report

 

การฝึกอบรม เรื่อง บทบาทภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดทำแผนด้วย SEA

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ SEA ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำแผนด้วยกระบวนการ SEA ให้กับผู้เข้าอบรมจากภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
 • เพื่อสร้างเสริมความสามารถของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในการประยุกต์ใช้ SEA และการเตรียมความพร้อมสำหรับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้วย SEA ได้อย่างเข้มแข็ง
 • เพื่อให้ได้บทเรียนสำหรับปรับปรุงเนื้อหาและหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้การจัดทำ SEA ในหัวข้อ บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนด้วย SEA ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับการขยายผลต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นำชุมชน คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อสังคม ผู้แทนภาคเอกชนและผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานด้านการปกครองที่เกี่ยวข้องโดยตรง จากพื้นที่รอยต่อเขตมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และจากพื้นที่ลุ่มน้ำใกล้เคียง

ผลลัพธ์ที่ได้ : ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้วยกระบวนการ SEA ผ่านการปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้วยการใช้กรณีศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา

ซึ่งกิจกรรมการฝึกอบรมได้จัดขึ้น จำนวน 2 ครั้ง ที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดราชบุรี

เอกสารประกอบการประชุม