โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2562

กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับผลการดำเนินงานการศึกษาและรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการซึ่งประกอบด้วย

การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ

การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ

สศช. ได้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ให้กับผู้ทำการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมการฝึกอบรมภายใต้โครงการฯ ปี 2562 ได้มีการดำเนินการอบรม 2 ส่วน ดังนี้

2.1 การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้วิทยากรผู้สอน (Training for Trainers) หลักสูตรการฝึกอบรม SEA (1 ครั้ง)
2.2 การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ (6 ครั้ง)