โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2562

กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับผลการดำเนินงานการศึกษาและรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการซึ่งประกอบด้วย

การจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สศช. ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังต่อเป้าประสงค์ของหลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการฯ ปี 2562 ได้มีการดำเนินการทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้

1.1 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่องการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
1.2 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่องการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
1.3 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เรื่อง ข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline)
1.4 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 เรื่อง แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย (National Guideline for Strategic Environmental Assessment)