โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2562

กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับผลการดำเนินงานการศึกษาและรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการซึ่งประกอบด้วย

การประชุมสนทนาระดับนโยบาย

การประชุมสนทนาระดับนโยบาย

สศช. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาระดับนโยบาย เพื่อผลักดันให้เกิดการสนทนาระดับนโยบาย (policy dialogue) ระหว่างเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงขององค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในเรื่องการดำเนินงาน SEA ของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่จะนำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ พัฒนาและปรับปรุงนโยบาย แผนและแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันและเวลา : วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สถานที่ : โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ระดับบริหารขององค์กร หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แผน/ แผนงานการพัฒนาระดับพื้นที่และภาคส่วนต่างๆ ที่กำลังหรือมีแผนจะดำเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 ราย

กำหนดการ                               สาระสำคัญของโครงการ

 

กำหนดการ

การประชุมสนทนาระดับนโยบาย
เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Policy Dialogue on Strategic Environment Assessment for Sustainable Development Plan/Programme)
ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องพัชราวดี 3 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร


08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการประชุม
09.00 – 09.15 น. เปิดการประชุม และสาส์นจาก สศช.
โดย ดร. ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.
09.15 – 9.45 น. การบรรยาย: การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ดีในระดับสากล (International State-of-the-art Strategic Environment Assessment)
โดย Professor Maria Rosario Partidario , University of Lisbon , Portugal
อดีตประธาน International Association of Impact Assessment (IAIA)
09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 10.45 น. 

การบรรยาย: พัฒนาการของ SEA สู่การสนับสนุนแผนงานพัฒนาระยะยาว: จากการศึกษาผลกระทบสู่แนวคิดเชิงกลยุทธ์
(From impact-based toward strategic-thinking SEA : Evolution and continuum for long-term development planning)
โดย Professor Maria Rosario Partidario , University of Lisbon , Portugal
อดีตประธาน International Association of Impact Assessment (IAIA)

10.45-11.45 น. การสนทนาระดับนโยบาย (policy dialogue) ของผู้บริหาร :
1) แนวทาง SEA ที่เหมาะสมกับการนำมาใช้กับบริบทของประเทศไทย
2) การขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและทันการณ์
11.45-12.00 น. ปิดการประชุม และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน