โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2562

กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับผลการดำเนินงานการศึกษาและรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการซึ่งประกอบด้วย

การประชุมสัมมนา

การประชุมสัมมนา

สศช. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ เข้าใจ ในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และการจัดทำแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมประชุมสัมมนา ภายใต้โครงการฯ ปี 2562 ได้ดำเนินการ 2 ครั้ง ดังนี้

3.1 การสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)

3.2 การสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)