โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2565

กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงการ

       ในการดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองตอบและขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยการศึกษาจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้

 • เพื่อจัดทำคู่มือ SEA ในรายสาขาและเชิงพื้นที่ จำนวนอย่างน้อย 2 แผน ที่ถูกกำหนดให้ต้องจัดทำ SEA ใน (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
  พ.ศ. …. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ 
  SEA ของหน่วยงานเจ้าของแผนให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่ง 2 แผนดังกล่าวใช้ชื่อว่า การจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผน
  ด้านทรัพยากรน้ำ และการจัดทำคู่มือ 
  SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านมรดกโลกทางธรรมชาติ
 • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพ ให้กับบุคลากรด้านการจัดทำแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำ SEA 
  ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา SEA ในระยะต่อไป
 • เพื่อจัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำ SEA รวมทั้งศึกษาความจำเป็นในการกำหนดหรือปรับปรุง กฎ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ SEA ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบเครื่องมือ สำหรับวิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดทำ SEA โดยให้สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหลายรูปแบบอย่างเหมาะสมชัดเจน และเข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาและต่อยอดการจัดทำเว็บไซต์ SEA ของ สศช. จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 รวมทั้งเตรียมความพร้อมของ สศช. ในการเป็นหน่วยงานหลักใน
  การขับเคลื่อนประสานงาน 
  SEA และสนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ SEA ของ สศช. ให้สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อให้มีเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมผลักดันการนำ SEA ไปใช้ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน SEA

 โดยกิจกกรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย

 • การจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ
 • การจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านมรดกโลกทางธรรมชาติ
 • การอบรมการการมีส่วนร่วม
 • การอบรมหลักสูตรความรู้ด้าน SEA
 • การศึกษาความจำเป็นในการกำหนดหรือปรับปรุง กฏ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดทำคู่มือติดตามและประเมินผล
 • การสัมมนาเชิงวิชาการ

สำหรับผลการดำเนินงานการศึกษาและรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการซึ่งประกอบด้วย

 • รายงานฉบับสมบูรณ์
 • ภาคผนวก
 • รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • Executive Summary Report

(ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนของหน่วยงาน

 1. วัตถุประสงค์การประชุมระดมความคิดเห็น
  • เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการประกาศใช้ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. ที่มีต่อการนำกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ไปจัดทำแผนตามภารกิจของหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด
  • เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อน SEA เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามหลักการและขอบเขตของ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นฯ จำนวน 53 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของแผนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น
 3. รูปแบบการประชุมระดมความคิดเห็น การประชุมระดมความคิดเห็นแบ่งเป็น 3 ช่วง กล่าวคือ
  1. ช่วงที่ 1 การบรรยาย เรื่อง ที่มาและวัตถุประสงค์ของการประชุม โดย รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
  2. ช่วงที่ 2 การบรรยาย เรื่อง วิธีการและประเด็นการระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
   พ.ศ. …. ที่มีต่อการนำกระบวนการ SEA ไปจัดทำแผนตามภารกิจของหน่วยงานที่กฎหมายกำหนดไว้ โดย ศ.ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  3. ช่วงที่ 3 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น
   • การระดมความคิดเห็น ช่วงที่ 1 หัวข้อเรื่อง แผนที่พิจารณาทำ SEA ตาม (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
   • การระดมความคิดเห็น ช่วงที่ 2 หัวข้อเรื่อง ผลกระทบของการประกาศใช้ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อการบูรณาการ SEA ในการจัดทำ
    แผนตามภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการจัดทำ SEA ตาม (ร่าง) ระเบียบ
    สำนักนายกรัฐมนตรีฯ
  4. โดยวิทยากรประจำกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 คือ ศ.ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ กลุ่มที่ 2 คือ ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน กลุ่มที่ 3 คือ รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
   กลุ่มที่ 4 คือ ดร.ชญาทัต เนียมแสวง และกลุ่มที่ 5 คือ อาจารย์ สินี ช่วงฉ่ำ
 4. วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมระดมความคิดเห็น การจัดประชุมระดมความคิดเห็น ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น.
  ณ ห้องประชุมราชา 1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผลการประเมินผลกระทบของการออก (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่มีต่อการนำกระบวนการSEA ไปจัดทำแผนตามภารกิจของหน่วยงานที่
   กฎหมายกำหนดไว้
  2. ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการจัดทำ SEA และข้อเสนอแนะในการออกประกาศกำหนด เพื่อสนับสนุนหน่วยงานใน
   การจัดทำแผนด้วย SEA อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เอกสารประกอบการประชุม