โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2565

กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงการ

      ในการดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและประเมินผลการขับเคลื่อน SEA ของไทยและการฝึกอบรม SEA ในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนวิเคราะห์การดำเนินการจัดทำ SEA ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นำร่อง ต่อจากโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2563 และจัดทำคู่มือ SEA เชิงพื้นที่ เพื่อประกอบการจัดทำ SEA ของหน่วยงานวางแผนที่ถูกกำหนดให้ต้องจัดทำ SEA ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำคู่มือ SEA ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกกรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย 

ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำคู่มือ SEA ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกกรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย

  1. การจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับแผนจัดการทรัพยากรน้ำ
  2. การจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับแผนจัดการมรดกโลกทางธรรมชาติ
  3. การอบรมกระบวนการการมีส่วนร่วม
  4. การศึกษาความจำเป็นในการกำหนดหรือปรับปรุง กฏ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
  5. การจัดทำคู่มือติดตามและประเมินผล
  6. การสัมมนาเชิงวิชาการ

สำหรับผลการดำเนินงานการศึกษาและรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการซึ่งประกอบด้วย

  • รายงานฉบับสมบูรณ์
  • ภาคผนวก
  • รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
  • Executive Summary Report

การจัดทำคู่มือติดตามและประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

1.       วัตถุประสงค์ของการประชุม

1)    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล SEA ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้ในร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ….

2)      เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) คู่มือติดตามและประเมินผล SEA เพื่อนำไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับบริบทการจัดทำแผนด้วย SEA ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

2.       กลุ่มเป้าหมาย

1) หน่วยงานของรัฐที่ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. กำหนดให้มีการจัดทำแผนด้วย การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
      2) หน่วยงานของรัฐที่มีประสบการณ์ในการกำกับการจัดทำ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
      3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
   4) เจ้าหน้าที่ สศช. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ที่จะทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ….

3.       วัน เวลา และสถานที่จัดการระดมความคิดเห็น

การประชุมระดมความคิดเห็นฯ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

4.        ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    ผู้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นจะมีความรู้ความเข้าใจในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล SEA ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้ใน ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. และที่ปรึกษาฯ จะได้รับความคิดเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) คู่มือติดตามและประเมินผล SEA เพื่อนำไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับบริบทการจัดทำแผนด้วย SEA ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการประชุม