โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2562

กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงการ

การจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่องการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ : รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อนำไปประกอบการพิจารณา แนวทาง วิธีการ ข้อมูล มาพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

รายละเอียดโครงการ: การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ 2 ครั้ง ดังนี้

  • การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่องการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1
  • การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่องการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2