โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2564

กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงการ

      ในการดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและประเมินผลการขับเคลื่อน SEA ของไทยและการฝึกอบรม SEA ในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนวิเคราะห์การดำเนินการจัดทำ SEA ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นำร่อง ต่อจากโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2563 และจัดทำคู่มือ SEA เชิงพื้นที่ เพื่อประกอบการจัดทำ SEA ของหน่วยงานวางแผนที่ถูกกำหนดให้ต้องจัดทำ SEA ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำคู่มือ SEA ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกกรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย 

ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำคู่มือ SEA ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกกรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย

  1. การจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับแผนจัดการทรัพยากรน้ำ
  2. การจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับแผนจัดการมรดกโลกทางธรรมชาติ
  3. การอบรมกระบวนการการมีส่วนร่วม
  4. การศึกษาความจำเป็นในการกำหนดหรือปรับปรุง กฏ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
  5. การจัดทำคู่มือติดตามและประเมินผล
  6. การสัมมนาเชิงวิชาการ

สำหรับผลการดำเนินงานการศึกษาและรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการซึ่งประกอบด้วย

การจัดทำคู่มือ SEA เชิงพื้นที่

  • การจัดทำคู่มือ SEA เชิงพื้นที่

สศช. ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ SEA เชิงพื้นที่ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อประกอบการจัดทำ SEA ของหน่วยงานวางแผนที่ถูกกำหนดให้ต้องจัดทำ SEA ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยในการจัดทำคู่มือประกอบด้วย กิจกรรมการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อร่างคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ และเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องในการปรับแก้ไขร่างคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ดังกล่าว ก่อนนำไปจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้านการนำคู่มือ SEA ไปปฏิบัติ ดังนี้

1.1 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่องการจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1
1.2 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่องการจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2
1.3 การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการนำคู่มือ SEA เชิงพื้นที่ไปปฏิบัติ