โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2564

กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงการ

      ในการดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและประเมินผลการขับเคลื่อน SEA ของไทยและการฝึกอบรม SEA ในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนวิเคราะห์การดำเนินการจัดทำ SEA ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นำร่อง ต่อจากโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2563 และจัดทำคู่มือ SEA เชิงพื้นที่ เพื่อประกอบการจัดทำ SEA ของหน่วยงานวางแผนที่ถูกกำหนดให้ต้องจัดทำ SEA ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำคู่มือ SEA ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกกรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย 

ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำคู่มือ SEA ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกกรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย

  1. การจัดทำคู่มือ SEA เชิงพื้นที่
  2. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นำร่อง (SEZ สระแก้ว ระยะที่ 2)
  3. การอบรมกระบวนการการมีส่วนร่วม
  4. การสัมมนาเชิงวิชาการ

สำหรับผลการดำเนินงานการศึกษาและรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการซึ่งประกอบด้วย

  • รายงานฉบับสมบูรณ์
  • ภาคผนวก
  • รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
  • Executive Summary Report

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ

       

สศช. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการผ่านการประชุมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ เข้าใจ ในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งกิจกรรมประชุมสัมมนา ภายใต้โครงการฯ ปี 2564 ได้ดำเนินการ 3 ครั้ง ดังนี้

4.1 การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนงาน SEA ของประเทศ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า สู่ความท้าทายในขับเคลื่อน SEA”
4.2 การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนงาน SEA ของประเทศ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ความท้าทายในการเข้าถึงหัวใจการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์”
4.3 การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนงาน SEA ของประเทศ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “SEA บนเส้นทางความท้าทายใหม่ จากแนวทางสู่การปฏิบัติ”