โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2563

รายละเอียดโครงการ

เป้าหมาย :

วัตถุประสงค์ :

info

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ SEA ของประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ SEA ของประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ SEA ของประเทศเวียดนาม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) มีผู้ร่วมประชุมจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จำนวน 10 ราย โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรกริช ธรรมศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาประกอบด้วย 1) การใช้กระบวนการ SEA ในการจัดทำแผน/แผนงาน 2) ระบบและกลไกการดำเนินงาน SEA เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ 3) เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนและแนวทาง SEA และ 4) ปัญหา อุปสรรค ความท้าทายในการจัดทำ SEA 5) ประสบการณ์ต่อแนวทางการขับเคลื่อน SEA และศึกษากรณีตัวอย่างของประเทศเวียดนาม วัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อ(1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สศช. ได้รับความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ต่อแนวทางการขับเคลื่อน SEA และศึกษากรณีตัวอย่างของประเทศเวียดนาม และ (2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สศช. ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาต่อยอดและประยุกต์ใช้การพัฒนาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ สศช จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาต่อยอดและประยุกต์ใช้การพัฒนาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสาร