โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2563

กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับผลการดำเนินงานการศึกษาและรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการซึ่งประกอบด้วย

การจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สศช. ได้วางแผนพัฒนางาน SEA อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและแผนงานในระดับต่างๆ ให้สามารถนำ SEA ไปใช้ในกระบวนการวางแผนและแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการฯ ปี 2563 ได้มีการดำเนินการทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้

1.1 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA
1.2 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ ปี 2562 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA
1.3 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline)
1.4 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ….”