โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2563

กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับผลการดำเนินงานการศึกษาและรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการซึ่งประกอบด้วย

การจัดทำระบบข้อมูลสำคัญที่สนับสนุนการจัดทำ SEA

สศช. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ เข้าใจ ในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และการจัดทำแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมประชุมสัมมนา ภายใต้โครงการฯ ปี 2563 ได้ดำเนินการ 2 ครั้ง ดังนี้

3.1 การสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม 3.2 การสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง การเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์