โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2563

กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับผลการดำเนินงานการศึกษาและรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการซึ่งประกอบด้วย

การจัดฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA

สศช. ได้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ให้กับผู้ทำการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมการฝึกอบรมภายใต้โครงการฯ ปี 2563 ได้มีการดำเนินการอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้
2.1 การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง (2 ครั้ง)
2.2 การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับสูง (1 ครั้ง)