โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2563

รายละเอียดโครงการ

เป้าหมาย :

วัตถุประสงค์ :

info

การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเรื่อง การขับเคลื่อน SEA

การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมต่อการขับเคลื่อน SEA ของไทยในช่วงที่ผ่านมาและระยะต่อไป โดยมีนายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา สาระการสัมมนาประกอบด้วย (1) การนำเสนอผลการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยในปีที่ผ่านมา การจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. … รวมถึงกลไกและแนวทางการขับเคลื่อน SEA ในระยะต่อไปโดย นางสาวพรวิภา คลังสิน หัวหน้าโครงการ และนายวิเทศ ศรีเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA ที่ปรึกษาโครงการ(2) การบรรยาย เรื่อง International Strategic Environmental Development for Planning โดย Dr.Jeremy Carew-Reid, Director of International Centre for Environmental Management ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEAที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในระดับสากล ได้อธิบายถึงบทเรียนและประสบการณ์ในการจัดทำ SEA ในประเทศต่าง ๆ (3) การเสวนา เรื่อง SEA: ความหวังใหม่ของการจัดทำแผน โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร และนางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) รศ.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA โครงการ SEA และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (มหาวิทยาลัยนเรศวร) นายศุภกิจ นันทะวรการ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ (มูลนิธินโยบายสุขภาวะ) และนายไชยยศ บุญญากิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ ผู้เสวนาได้อภิปรายถึงประเด็นที่สำคัญๆ เช่น ความยากของการดำเนินการ SEA การนำ SEA ที่เข้ามาช่วยสนับสนุน SDGs กระบวนการจัดทำ SEA กับนโยบายสาธารณะ และการนำผลทางเลือกของ SEA ไปสู่การใช้เพื่อวางแผนพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเวทีไปปรับปรุงการจัดทำแนวทาง SEA ฉบับปี 2563 ให้สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องต่อไป

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ นำไปปรับในข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน SEA และปรับปรุงแนวทาง SEA ให้มีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เอกสาร
เอกสารประกอบการอบรม

ดร.พรวิภา คลังสิน

เอกสารประกอบการอบรม

ดร.วิเทศ ศรีเนตร

เอกสารประกอบการอบรม

รองศาสตราจารย์ ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ

การสัมมนาและระดมความคิดเห็นในการเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการสัมมนาและระดมความคิดเห็นในการเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผ่านในรูปแบบ Facebook Live และวีดิทัศน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สศช โดยวัตถุประสงค์การสัมมนาครั้งนี้เพื่อ เพื่อนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ปี 2563 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการใช้ประโยชน์ของระบบข้อมูล SEA ผลการประเมินการจัดทํา SEA ในช่วงที่ผ่านมา การจัดทํา SEA ในพื้นที่นําร่อง (โครงการติดตามและประเมินผล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ตลอดจนมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์