โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2563

รายละเอียดโครงการ

เป้าหมาย :

วัตถุประสงค์ :

info

การประเมินผลกระบวนการจัดทำ SEA ของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2562

การเข้าพบและสัมภาษณ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานที่ดำเนินการจัดทำ SEA)

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยเจ้าหน้าที่ สศช. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่ปรึกษาโครงการบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) จัดประชุมหารือเพื่อประเมินผลกระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (พื้นที่นำร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดำเนินการในปี 2562 ณ อาคารทิปโก้ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน ร่วมให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประเมินผลกระบวนการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุผลที่จัดทำ SEA และการนำไปใช้ประโยชน์ ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA กระบวนการและวิธีการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานในทางปฏิบัติ ทั้งที่เกิดจาก TOR แนวทาง การจัดทำ SEA กรรมการกำกับ ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนในพื้นที่ ปัจจัยความล้มเหลว หรือความสำเร็จ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และการขับเคลื่อน SEA ในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ และประเด็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็น 1 ใน 5 โครงการที่มีการประเมินผลกระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการดำเนินการในปี 2562 เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดทำ SEA ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2563 ของ สศช. ในการดำเนินครั้งถัดไป สศช. จะประชุมหารือเพื่อประเมินผลกระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร่วมกับหน่วยงานที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง ในการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อรับทราบการผนวกผลการจัดทำ SEA ไปใช้กับการวางแผนพัฒนาของจังหวัด ต่อไป

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ การนำข้อมูล และข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดทำ SEA  จากการดำเนินการในปี 2562 นำกลับไปพัฒนาและปรับปรุงระบบ SEA ในระบะต่อไป

การเข้าพบและสัมภาษณ์สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานที่ดำเนินการจัดทำ SEA)

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นำโดยนางสาวนุชจรี วงษ์สันต์ ที่ปรึกษานโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ สศช. พร้อมที่ปรึกษาโครงการบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) จัดประชุมหารือเพื่อประเมินผลกระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (พื้นที่นำร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดำเนินการในปี 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพรพจน์ บุณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานธนารักษ์ โครงการชลประทาน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผนวกผลการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไปใช้กับการวางแผนพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการติดตามประเมินผลกระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่มีการดำเนินการในปี 2562 โดย สศช. ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ปี 2563 นั้น มีการติดตามประเมินผลจำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของ สผ. โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี – บางปะกง และโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ซึ่งจะมีการเข้าพบและสัมภาษณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการต่อไป และคาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2564 

 โดยผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ การนำข้อมูล และข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดทำ SEA  จากการดำเนินการในปี 2562 นำกลับไปพัฒนาและปรับปรุงระบบ SEA ในระบะต่อไป

การเข้าพบและสัมภาษณ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานที่ดำเนินการจัดทำ SEA)

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยเจ้าหน้าที่ สศช. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี โรจนกนันท์ พร้อมที่ปรึกษาโครงการบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) จัดประชุมหารือเพื่อประเมินผลกระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำจำนวน 4 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำปราจีนบุรี – บางปะกง ลุ่มน้ำสะแกกรัง และลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ดำเนินการในปี 2562 ณ อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีดร.สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงานและโครงการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประเมินผลกระบวนการจัดทำ SEA พื้นที่ลุ่มน้ำ ในประเด็นเหตุผลที่จัดทำ SEA และการนำไปใช้ประโยชน์ ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA กระบวนการและวิธีการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานในทางปฏิบัติ ทั้งที่เกิดจาก TOR แนวทาง การจัดทำ SEA กรรมการกำกับ ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนในพื้นที่ ปัจจัยความล้มเหลว หรือความสำเร็จ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และการขับเคลื่อน SEA ในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ และประเด็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ำดังกล่าวเป็น 4 ใน 5 โครงการที่มีการประเมินผลกระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการดำเนินการในปี 2562 เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดทำ SEA ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2563 ของ สศช.

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ การนำข้อมูล และข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดทำ SEA  จากการดำเนินการในปี 2562 นำกลับไปพัฒนาและปรับปรุงระบบ SEA ในระบะต่อไป

การเข้าพบและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษากระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำจำนวน 4 ลุ่มน้ำ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระบวนการจัดทำ SEA ของหน่วยงานต่างๆ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการจัดทำและขับเคลื่อนการจัดทำ SEA ของประเทศไทย โดยนายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ เป็นประธานการประชุมหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ที่ปรึกษาโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งฝ่ายเลขานุการทั้ง 5 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ำสะแกกรัง และลุ่มน้ำบางปะกง ร่วมให้ข้อมูลแก่ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และแนวทางการสร้างการยอมรับบทบาทของ SEA ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

 โดยผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ การนำข้อมูล และข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดทำ SEA  จากการดำเนินการในปี 2562 นำกลับไปพัฒนาและปรับปรุงระบบ SEA ในระบะต่อไป

เอกสาร
การเข้าพบและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษากระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (พื้นที่นำร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระบวนการจัดทำ SEA ของหน่วยงานต่างๆ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการจัดทำและขับเคลื่อนการจัดทำ SEA ของประเทศไทยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวิดีโอ (Video Conference) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บันลือเอมะรุจิ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และแนวทางการสร้างการยอมรับบทบาทของ SEA ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

 โดยผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ การนำข้อมูล และข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดทำ SEA  จากการดำเนินการในปี 2562 นำกลับไปพัฒนาและปรับปรุงระบบ SEA ในระบะต่อไป

เอกสาร
เอกสารสรุปผลการประชุม

ประเด็นสำคัญในการสัมภาษณ์หน่วยงานเจ้าของแผน

เอกสารสรุปผลการประชุม

การประเมินผลกระบวนการจัดท า SEA ของหน่วยงานต่าง ๆ