โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2562

รายละเอียดโครงการ

เป้าหมาย :

วัตถุประสงค์ :

info

การประชุมสนทนาระดับนโยบาย เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน

การประชุมสนทนาระดับนโยบาย เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่จะนำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ พัฒนาและปรับปรุงนโยบาย แผนและแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ระดับบริหารขององค์กร หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แผน/ แผนงานการพัฒนาระดับพื้นที่และภาคส่วนต่างๆ ที่กำลังหรือมีแผนจะดำเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 ราย โดย ดร. ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. เป็นประธานเปิดการประชุมโดยสาระการประชุม ในช่วงแรกเป็นการบรรยาย 1) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ดีในระดับสากล 2) พัฒนาการของ SEA สู่การสนับสนุนแผนงานพัฒนาระยะยาว: จากการศึกษาผลกระทบสู่แนวคิดเชิงกลยุทธ์ โดย Professor Maria Rosario Partidario , University of Lisbon , Portugal อดีตประธาน International Association of Impact Assessment (IAIA) ประเทศโปรตุเกส ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งในช่วงท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการสนทนาระดับนโยบาย (Policy Dialogue) ของผู้บริหาร ในเรื่อง 1) แนวทาง SEA ที่เหมาะสมกับการนำมาใช้กับบริบทของประเทศไทย และ 2) การขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและทันการณ์ ทั้งนี้ ผลการการประชุมฯ ดังกล่าว จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร สนับสนุนการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย ในระดับการตัดสินใจต่อไป

เอกสาร
เอกสารประกอบการนำเสนอ

Strategic Environmental Assessment (SEA) International state of the art

เอกสารประกอบการนำเสนอ

From Impact based towards Strategic Thinking SEA