โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2562

รายละเอียดโครงการ

เป้าหมาย :

วัตถุประสงค์ :

info

การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเรื่อง SEA ให้กับทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง

การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเรื่อง SEA ให้กับทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็น เรื่อง SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Guideline) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการอิสระ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 218 ราย โดย นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. เป็นประธานเปิดการประชุม โดยสาระการประชุม ในช่วงแรกเป็นการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ 1) แนวทางการพัฒนา SEA ของประเทศไทย โดย นางสาวลดาวัลย์ คำภา ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดย ดร. พรวิภา คลังสิน หัวหน้าโครงการ 3) กิจกรรมเสวนา เรื่อง ความสำคัญของ SEA ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รศ. ดร. สุทิน อยู่สุข ประธานคณะทำงานพัฒนาการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคณะทำงานจัดทำคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ นายกัญจน์ ทัตติยกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อนตะวันออก และ นางหงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดำเนินรายการโดย ดร.ไชยยศ บุญญากิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (รายสาขา) ที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน SEA และโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ทั้งนี้ ผลการการประชุมฯ ดังกล่าว จะนำมาปรับปรุงโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในการนำไปปฏิบัติ รวมถึงนำประเด็นสาระและข่าวสารสำคัญ (Key messages) ไปประกอบการจัดทำคู่มือ SEA ฉบับประชาชนต่อไป

เอกสาร
เอกสารประกอบการนำเสนอ

Strategic Environmental Assessment: SEA
โดย ทปษ.ชุลีพร

เอกสารประกอบการนำเสนอ

Strategic Environmental Assessment: SEA
โดย ทปษ.ชุลีพร

เอกสารประกอบการนำเสนอ

Strategic Environmental Assessment: SEA
โดย ดร.พรวิภา

การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็น เรื่อง SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Guideline) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการอิสระ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 226 ราย โดย โดย ดร. ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. เป็นประธานเปิดการประชุม โดยสาระการประชุม ในช่วงแรกเป็นการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ 1) การสร้างองค์ความรู้ และข้อเสนอการจัดทำ SEA และ แนวทาง SEA โดย ดร.พรวิภา คลังสิน หัวหน้าโครงการ และ ดร.วิเทศ ศรีเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้าน การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ 2) กิจกรรมเสวนา เรื่อง แนวทางการผลักดันและขับเคลื่อน SEA ของไทยในระยะต่อไป โดย นายจรัล เทพอวยพร ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายธนพล เมาลานนท์ วิศวกรอาวุโส โครงการ MARS บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นายสมบัติ เหสกุล นักวิชาการอิสระ และ ดร. ชญาทัต เนียมแสวง ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ดร. วิเทศ ศรีเนตร แสวง ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน SEA และโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ทั้งนี้ ผลการการประชุมฯ ดังกล่าว จะนำมาปรับปรุงโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในการนำไปปฏิบัติ รวมถึงนำประเด็นสาระและข่าวสารสำคัญ (Key messages) ไปประกอบการจัดทำคู่มือ SEA ฉบับประชาชนต่อไป

เอกสาร