โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2562

รายละเอียดโครงการ

เป้าหมาย :

วัตถุประสงค์ :

info

การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ

การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้วิทยากรผู้สอนหลักสูตรการฝึกอบรม SEA โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ

วันพุธที่ 19 – วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน SEA ให้กับวิทยากรผู้สอน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม SEA ร่วมกัน และได้ฝึกปฏิบัติจริงตามหัวข้อหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงเพื่อวางแผนรูปแบบและระยะเวลาในการบรรยายของวิทยากรผู้สอนแต่ละท่าน ในการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ โดย Professor Maria Rosario Partidario , University of Lisbon , Portugal อดีตประธาน International Association of Impact Assessment (IAIA) ประเทศโปรตุเกส ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยในช่วงแรกเป็นการนำเสนอรายละเอียดการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ กิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแสดงความคิดเห็น และสรุปผลการฝึกอบรมวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั่วประเทศรับทราบกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สามารถนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อน SEA ในต่างประเทศของผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA ระดับโลก มาช่วยในการให้ความเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุง แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และเป็น keynote speaker ในการประชุมระดมสมองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร
การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ (ภาคกลาง : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

วันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนให้ SEA ถูกใช้ในการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้กับผู้ทำการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการอิสระ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 84 ราย โดย นางชุลีพร บุณยมาลิก ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยในช่วงแรกเป็นการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้บทเรียนด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) กิจกรรมกลุ่มและระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผ่านกรณีศึกษา และการนำเสนอผลกรณีศึกษาต่อหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA และสรุปผลการอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้และกำกับการจัดทำ SEA ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มีความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์และเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติต่อไป

เอกสาร
การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1)

วันพุธที่ 24-วันศุกร์ 26 และวันอังคารที่ 30- วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนให้ SEA ถูกใช้ในการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้กับผู้ทำการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการอิสระ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 157 ราย โดย นางชุลีพร บุณยมาลิก ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยในช่วงแรกเป็นการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้บทเรียนด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) กิจกรรมกลุ่มและระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผ่านกรณีศึกษา และการนำเสนอผลกรณีศึกษาต่อหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA และสรุปผลการอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้และกำกับการจัดทำ SEA ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มีความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์และเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติต่อไป

เอกสาร
การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดขอนแก่น)

วันจันทร์ที่ 5-วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนให้ SEA ถูกใช้ในการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้กับผู้ทำการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการอิสระ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 125 ราย โดย นางชุลีพร บุณยมาลิก ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยในช่วงแรกเป็นการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้บทเรียนด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) กิจกรรมกลุ่มและระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผ่านกรณีศึกษา และการนำเสนอผลกรณีศึกษาต่อหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA และสรุปผลการอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้และกำกับการจัดทำ SEA ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มีความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์และเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติต่อไป

เอกสาร
การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ (ภาคใต้ : จังหวัดสงขลา)

วันจันทร์ที่ 19- วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนให้ SEA ถูกใช้ในการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้กับผู้ทำการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการอิสระ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 160 ราย โดย นางชุลีพร บุณยมาลิก ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยในช่วงแรกเป็นการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้บทเรียนด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) กิจกรรมกลุ่มและระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผ่านกรณีศึกษา และการนำเสนอผลกรณีศึกษาต่อหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA และสรุปผลการอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้และกำกับการจัดทำ SEA ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มีความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์และเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติต่อไป

เอกสาร
การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ (ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่)

วันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนให้ SEA ถูกใช้ในการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้กับผู้ทำการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการอิสระ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 166 ราย โดย นางชุลีพร บุณยมาลิก ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยในช่วงแรกเป็นการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้บทเรียนด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) กิจกรรมกลุ่มและระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผ่านกรณีศึกษา และการนำเสนอผลกรณีศึกษาต่อหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA และสรุปผลการอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้และกำกับการจัดทำ SEA ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มีความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์และเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติต่อไป

การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2)

 วันพุธที่ 3- วันพฤหัสบดีที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7- วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนให้ SEA ถูกใช้ในการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้กับผู้ทำการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการอิสระ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 208 ราย โดย ดร. ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยในช่วงแรกเป็นการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้บทเรียนด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) กิจกรรมกลุ่มและระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผ่านกรณีศึกษา และการนำเสนอผลกรณีศึกษาต่อหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA และสรุปผลการอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้และกำกับการจัดทำ SEA ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มีความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์และเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติต่อไป

เอกสาร