โครงการติดตามและประเมินผล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2

กิจกรรมของโครงการฯ ในระยะที่ 2 นี้จะดำเนินการในส่วนของขั้นตอนการพัฒนาทางเลือกการพัฒนา การประเมินทางเลือกการพัฒนา การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และการจัดทำรายงาน SEA

กรอบการดำเนินงานโครงการระยะที่ 2

ซึ่งภายใต้ขั้นตอนย่อยข้างต้น จะมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
  • การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาทางเลือก
  • การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนาและประเมินทางเลือกการพัฒนา
  • การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เรื่อง การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และการผนวกผล SEA กับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว