โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2564

กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงการ

      ในการดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและประเมินผลการขับเคลื่อน SEA ของไทยและการฝึกอบรม SEA ในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนวิเคราะห์การดำเนินการจัดทำ SEA ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นำร่อง ต่อจากโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2563 และจัดทำคู่มือ SEA เชิงพื้นที่ เพื่อประกอบการจัดทำ SEA ของหน่วยงานวางแผนที่ถูกกำหนดให้ต้องจัดทำ SEA ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำคู่มือ SEA ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกกรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย 

ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำคู่มือ SEA ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกกรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย

 1. การจัดทำคู่มือ SEA เชิงพื้นที่
 2. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นำร่อง (SEZ สระแก้ว ระยะที่ 2)
 3. การอบรมกระบวนการการมีส่วนร่วม
 4. การสัมมนาสัมมนาเชิงวิชาการ

สำหรับผลการดำเนินงานการศึกษาและรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการซึ่งประกอบด้วย

 • รายงานฉบับสมบูรณ์
 • ภาคผนวก
 • รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • Executive Summary Report

 

การจัดทำ SEA ในพื้นที่นำร่อง

การจัดทำ SEA ในพื้นที่นำร่อง
เป็นการดำเนินการในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากโครงการติดตามฯ ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการขับเคลื่อน SEA ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ได้ดำเนินการไว้จนถึงขั้นตอนการกำหนดขอบเขต (Scoping) ซึ่งการดำเนินกิจกรรมการติดตามฯ ระยะที่ 2 มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการทบทวนรายงานการกำหนดขอบเขตและเตรียมความพร้อมข้อมูล เพื่อนำมาประกอบการจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในพื้นที่นำร่อง ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาทางเลือกการพัฒนา จากนั้นนำทางเลือกการพัฒนาที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 1 มาดำเนินการต่อในกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในพื้นที่นำร่อง ครั้งที่ 2 และ 3 เพื่อประเมินทางเลือกการพัฒนา จัดลำดับทางเลือกการพัฒนา และกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน ขั้นตอนสุดท้ายนำผลที่ได้รับจากการจัดการประชุมกลุ่มย่อยฯ ในพื้นที่นำร่องทั้ง 3 ครั้ง มาประมวล สังเคราะห์ และวิเคราะห์ เพื่อจัดทำรายงาน SEA เชิงวิชาการและฉบับประชาชน

 ซึ่งภายใต้ขั้นตอนย่อยข้างต้น จะมีการดำเนินกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

 • การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาทางเลือก
 • การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนาและประเมินทางเลือกการพัฒนา
 • การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เรื่อง การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และการผนวกผล SEA กับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วสำหรับรายละเอียดผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการในแต่ละครั้งสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เมนูกรณีศึกษา “โครงการติดตามและประเมินผล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2