การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1

การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 26 – วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563…

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ ปี 2562 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ ปี 2562 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน กร…

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานสภาพัฒนาการ…