การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสียโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสียโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐ…

การเข้าพบและสัมภาษณ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานที่ดำเนินการจัดทำ SEA)

การเข้าพบและสัมภาษณ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานที่ดำเนินการจัดทำ SEA)

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสภาพัฒนา…

การเข้าพบและสัมภาษณ์สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานที่ดำเนินการจัดทำ SEA)

การเข้าพบและสัมภาษณ์สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานที่ดำเนินการจัดทำ SEA)

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสภ…

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และการบริหารจัดการข้อมูลในระบบข้อมูล SEA และการจัดการข้อมูลโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสต

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และการบริหารจัดการข้อมูลในระบบข้อมูล SEA และการจัดการข้อมูลโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสต

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศ…

การประชุมพิจารณารายงานการเริ่มงาน (Inception Report) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง

การประชุมพิจารณารายงานการเริ่มงาน (Inception Report) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายสราวุธ ชีวะป…

การประชุมพิจารณารายงานการเริ่มงาน (Inception report) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมพิจารณารายงานการเริ่มงาน (Inception report) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปรึ…

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศ) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม และราชบุรี

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศ) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม และราชบุรี

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปรึ…

การเข้าพบและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษากระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (พื้นที่นำร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเข้าพบและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษากระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (พื้นที่นำร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมแลกเปล…

การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2

การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 16 – วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 แล…

การประชุมพิจารณารายงานฉบับกลาง (Interim Report) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

การประชุมพิจารณารายงานฉบับกลาง (Interim Report) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปรึ…