การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า สู่ความท้าทายในการจัดทำแผนด้วย SEA”

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า สู่ความท้าทายในการจัดทำแผนด้วย SEA”

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในร…

การสัมมนาและระดมความคิดเห็นในการเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปีงบประมาณ 2563

การสัมมนาและระดมความคิดเห็นในการเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ…

การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับสูง

การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับสูง

วันจันทร์ที่ 14 – วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 …

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ SEA ของประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ SEA ของประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ…

การประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในวันที่ 14 – วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานสภาพั…

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลในระบบข้อมูล Website SEA สำหรับผู้ดูแลระบบข้อมูลสำคัญและการออกแบบแบนเนอร์และไอคอนเบื้องต้น ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลในระบบข้อมูล Website SEA สำหรับผู้ดูแลระบบข้อมูลสำคัญและการออกแบบแบนเนอร์และไอคอนเบื้องต้น ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐก…

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น…

การเข้าพบและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษากระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำจำนวน 4 ลุ่มน้ำ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

การเข้าพบและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษากระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำจำนวน 4 ลุ่มน้ำ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระย…

การเข้าพบและประชุมหารือโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเข้าพบและประชุมหารือโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพุธที่ 7 – วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 สภาพัฒน์ลงพื้นท…

การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม

การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ…