โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2563

รายละเอียดโครงการ

เป้าหมาย :

วัตถุประสงค์ :

info

การจัดฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA

สศช. ได้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ให้กับผู้ทำการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมการฝึกอบรมภายใต้โครงการฯ ปี 2563 ได้มีการดำเนินการอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้
2.1 การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง (2 ครั้ง)
2.2 การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับสูง (1 ครั้ง)

การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 26 – วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 โดยมีนายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าวการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของ SEA ตามแนวทาง SEA ฉบับปี 2563 อย่างถูกต้อง เข้าใจความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารใน SEA พัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำ SEA โดยเฉพาะการใช้เทคนิค วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ของ SEA การบูรณาการกระบวนการจัดทำแผนหรือแผนงานกับการจัดทำ SEA การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ตลอดจน การติดตาม ประเมินผล และกำกับการศึกษา SEA เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดทำ SEA ที่ดี มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 42 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและแผนงานของ สศช. รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำแผนและแผนงาน SEA ซึ่งในการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ถึงแนวทางในการนำ SEA ไปปฏิบัติ ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด เรียนรู้การจัดทำ SEA ตลอดทั้งกระบวนการและสามารถประยุกต์ใช้ SEA กับแผนและแผนงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มและเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Case study) การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำชี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น แสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) และการใช้บัตรคำ เป็นต้น ในวันสุดท้าย ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอกระบวนการจัดทำ SEA บูรณาการกับการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำชี โดยมีคณะผู้บริหารจาก สศช. และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ ผู้อำนวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและแผนงานของ สศช. หน่วยงานที่ต้องจัดทำแผนหรือแผนงาน SEA ตามที่กำหนดไว้ใน (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการ SEA ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (2563) อย่างถูกต้อง และเข้าใจความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารใน SEA รวมทั้ง มีความสามารถในการจัดทำ SEA ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดทำ SEA ที่ดี

เอกสาร
การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 16 – วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวันจันทร์ที่ 22 – วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 โดยมีนายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าวการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของ SEA ตามแนวทาง SEA ฉบับปี 2563 อย่างถูกต้อง เข้าใจความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารใน SEA พัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำ SEA โดยเฉพาะการใช้เทคนิค วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ของ SEA การบูรณาการกระบวนการจัดทำแผนหรือแผนงานกับการจัดทำ SEA การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ตลอดจน การติดตาม ประเมินผล และกำกับการศึกษา SEA เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดทำ SEA ที่ดี มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 55 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและแผนงานของ สศช. รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำแผนและแผนงาน SEA ซึ่งในการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ถึงแนวทางในการนำ SEA ไปปฏิบัติ ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด เรียนรู้การจัดทำ SEA ตลอดทั้งกระบวนการและสามารถประยุกต์ใช้ SEA กับแผนและแผนงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มและเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Case study) การจัดทำแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 การจัดทำแผนในเชิงพื้นที่ แผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และกลุ่มที่ 2 การจัดทำแผนในรายสาขา แผนโลจิสติกส์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น แสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) และการใช้บัตรคำ เป็นต้น ในวันสุดท้าย ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอกระบวนการจัดทำ SEA บูรณาการกับแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยมีคณะผู้บริหารจาก สศช. และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ ผู้อำนวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและแผนงานของ สศช. หน่วยงานที่ต้องจัดทำแผนหรือแผนงาน SEA ตามที่กำหนดไว้ใน (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการ SEA ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (2563) อย่างถูกต้อง และเข้าใจความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารใน SEA รวมทั้ง มีความสามารถในการจัดทำ SEA ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดทำ SEA ที่ดี

การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับสูง

วันจันทร์ที่ 14 – วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับสูง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าวการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA และการขับเคลื่อน SEA ที่ผ่านมาทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจและนำทางการนำSEA ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ พัฒนาและปรับปรุงแผน และแผนงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 14 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำแผนและแผนงาน SEA ซึ่งในการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐมีมุมมองแนวคิดเชิงกลยุทธ เข้าใจหลักการและแนวทางในการใช้ SEA ก่อให้เกิดการบูรณาการกับการจัดทำแผนหรือแผนงาน เพื่อกำหนดทิศทางและการสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นใจให้หน่วยงาน เกิดผลกระทบในทางปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ SEA ต่อไป เป็นต้น ในวันสุดท้าย ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง การขับเคลื่อน SEA และการบูรณาการ SEA เข้ากับกระบวนการวางแผนของหน่วยงานประกอบด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมทางหลวง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐมีมุมมองแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เข้าใจหลักการและแนวทางในการใช้ SEA ก่อให้เกิดการบูรณาการกับการจัดทำแผนหรือแผนงาน เพื่อกำหนดทิศทางและการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นใจให้หน่วยงาน เกิดผลกระทบในทางปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ SEA ต่อไป

เอกสารประกอบการนำเสนอ

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

เอกสารประกอบการนำเสนอ

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์

เอกสารประกอบการนำเสนอ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ธงชัย พรรณสวัสดิ์

เอกสารประกอบการนำเสนอ

Prof. Maria Rosario Partidario
SEA concept and process

เอกสารสรุปผลการอบรม

Prof. Maria Rosario Partidario
Virtual SEA Training programme for high-level decision-makers