โครงการติดตามและประเมินผล
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 1

กิจกรรมของโครงการฯ ในระยะที่ 1 นี้จะดำเนินการในส่วนของขั้นตอนการกำหนดขอบเขต (Scoping) ของ SEA ซึ่งมี 9 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
ซึ่งภายใต้ขั้นตอนย่อยข้างต้น จะมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 • การเข้าพบและประชุมหารือโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย
 • การเข้าพบและประชุมหารือโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย
 • การประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด รวมถึงผลการประเมินข้อมูลฐาน และรับฟังข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) รายงานการกำหนดขอบเขต

โดยแบ่งการประชุมกลุ่มย่อยออกเป็น 7 กลุ่ม (แบบออนไลน์) แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะของโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันให้ความเห็นในแต่ละด้านได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ประกอบด้วย

 • กลุ่มที่ 1 : เกษตรแปรรูป (หน่วยงานราชการ)
 • กลุ่มที่ 2 : เกษตรแปรรูป (ภาคประชาชน)
 • กลุ่มที่ 3 : การจัดการขยะและกฎหมายผังเมือง
 • กลุ่มที่ 4 : การพัฒนาการท่องเที่ยว
 • กลุ่มที่ 5 : การพัฒนาทักษะแรงงาน
 • กลุ่มที่ 6 : สิทธิประโยชน์การลงทุน
 • กลุ่มที่ 7 : ตัวแทนกลุ่มที่ 1-6 (สรุปผลภาพรวมหลังจากรับฟังความคิดเห็น)

วัน เวลา และสถานที่ : วันพุธที่ 14 – วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการอิสระ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 57 ราย

ผลลัพธ์ที่ได้ : นำไปจัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาเบื้องต้น รวมถึงวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพที่แสดงถึงการพัฒนาตามทางเลือกเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง (ร่าง) รายงานการกำหนดขอบเขต (Scoping Report) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สามารถดาวน์โหลด เอกสารสรุปผลการประชุม และ รายงานสรุปผลการประชุม (ฉบับประชาชน) ได้เพิ่มเติม