โครงการติดตามและประเมินผล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 1

กิจกรรมของโครงการฯ ในระยะที่ 1 นี้จะดำเนินการในส่วนของขั้นตอนการกำหนดขอบเขต (Scoping) ของ SEA ซึ่งมี 9 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
ซึ่งภายใต้ขั้นตอนย่อยข้างต้น จะมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
  • การเข้าพบและประชุมหารือโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย
  • การเข้าพบและประชุมหารือโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย
  • การประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group)

การเข้าพบและประชุมหารือโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและเปิดตัวโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปรับปรุงแผนพัฒนาฯ

วันและเวลา : วันพุธที่ 7 – วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 16 แห่ง และหน่วยงานท้องถิ่นจำนวน 4 ตำบล ซึ่งเป็นผู้แทนจากภาคประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ดังนี้

หน่วยงานภาครัฐ
       (1) นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว
      (2) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
(
3) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
      (4) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว
      (5) สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว
      (6) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
      (7) สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
      (8) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว
      (9) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
    (10) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
    (11)  หอการค้าจังหวัดสระแก้ว
    (12) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
    (13) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
    (14) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว
    (15) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
    (16) สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว

หน่วยงานท้องถิ่น
     (1) องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ
    (2) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
    (3) เทศบาลตำบลบ้านด่าน
    (4) เทศบาลตำบลป่าไร่

ซึ่งจากการเข้าพบหน่วยงานและผู้แทนจากภาคประชาชน มีการสรุปประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลฐานในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

เอกสารสรุปผลการประชุม  (ดาวน์โหลด)รายงานสรุปผลการประชุมฯ (ฉบับประชาชน)