โครงการติดตามและประเมินผล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 1

กิจกรรมของโครงการฯ ในระยะที่ 1 นี้จะดำเนินการในส่วนของขั้นตอนการกำหนดขอบเขต (Scoping) ของ SEA ซึ่งมี 9 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
ซึ่งภายใต้ขั้นตอนย่อยข้างต้น จะมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
  • การเข้าพบและประชุมหารือโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย
  • การเข้าพบและประชุมหารือโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย
  • การประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามผลการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (SEZ) ในระยะที่ผ่านมา และนำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทำ SEA ในการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนา SEZ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะต่อไป

วันและเวลา : วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สถานที่ : โรงแรมเดอะเวโล โฮเต็ล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊มพ์ แทร็ค จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการอิสระ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในพื้นที่

ผลลัพธ์ที่ได้ : นำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด และแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร เพื่อนำมาประกอบในกระบวนการ SEA และนำเสนอความก้าวหน้าให้กับผู้มีส่วนได้เสียเป็นระยะ ๆ

สามารถดาวน์โหลด เอกสารสรุปผลการประชุม และ รายงานสรุปผลการประชุม (ฉบับประชาชน) ได้เพิ่มเติม