โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง

โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง : การประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 511 อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สํานักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีกำหนดการประชุม  การประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงาน โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่และการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำเสนอและหารือประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากโครงการนำร่อง SEA ของแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561 – 2565 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงาน SEA ในพื้นที่อื่นๆ ที่กำลังดำเนินการในประเทศไทย 3. เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะต่อแนวทางการปรับปรุง (ร่าง) แนวทาง SEA ของประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากจังหวัดระยองที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการนำร่อง SEA คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้เข้าร่วมจะได้รับทราบถึงประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากโครงการนำร่อง SEA ของแผนพัฒนาจังหวัด ระยอง ปี พ.ศ. 2561 – 2565  รับทราบถึงประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงาน SEA ในพื้นที่อื่นๆ ที่กำลังดำเนินการในประเทศไทย และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการปรับปรุง (ร่าง) แนวทาง SEA ของประเทศไทย