โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง

โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง : การประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินผลกระทบ

ระหว่างวันที่ 10 – 11 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินผลกระทบ เพื่อการพัฒนาจังหวัดระยอง โดยมีโดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อนำเสนอและหารือเกี่ยวกับผลการประเมินข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดระยองในกระบวนการ SEA 2.เพื่อทำการวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ ภายใต้การพัฒนาที่เป็นไปตามปกติ (กรณีไม่มีแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561 – 2565) และการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561 – 2565 อย่างเต็มรูปแบบ 3.เพื่อทำการประเมินผลกระทบสะสมจากการด าเนินการตามแผนพัฒนา ภายใต้ปัจจัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ชุมชนและภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้แทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมจะได้รับทราบถึงผลการประเมินข้อมูลพื้นฐานในกระบวนการ SEA รวมถึงข้อคิดเห็นในแนวโน้มของสถานการณ์ ภายใต้การพัฒนาที่เป็นไปตามปกติ (ไม่มีแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561 – 2565) และภายใต้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561 – 2565 อย่างเต็มรูปแบบ จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรับทราบถึงผลกระทบสะสมจากการด าเนินการตามแผนพัฒนา ภายใต้ปัจจัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต