มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการกำกับ

ครั้งที่ 1/2566 (Kick-off Meeting)  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 click here👈
ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 27 มีนาคม 2566 click here👈
ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 click here👈

การแถลงข่าวการจัดทำ SEA สำหรับแผนแม่บทสงขลาปัตตานี

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี