มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการกำกับ

ครั้งที่ 1/2566 (Kick-off Meeting)  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 click here👈

การแถลงข่าวการจัดทำ SEA สำหรับแผนแม่บทสงขลาปัตตานี

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2