สศช. ระดมความเห็น เรื่อง ร่างระเบียบ SEA

สศช. ระดมความเห็น เรื่อง ร่างระเบียบ SEA

สภาพัฒน์ จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ระเบียบ…