การประชุมคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทศาสตร์

รายงาน / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อ Download
1 องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ /คำสั่ง กพย. ฉบับที่ 1-2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
2 องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ /คำสั่ง กพย. ฉบับที่ 3-2560 แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
3 องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ /คำสั่ง กพย. ฉบับที่ 2-2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทศาสตร์

รายงาน / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อ Download
1 รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561                   
2 รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
3 รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
4 รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560