การประชุมคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

รายงาน / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อ Download
1 คำสั่ง กพย. ฉบับที่ 1/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
2 คำสั่ง กพย. ฉบับที่ 3/2560 แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
3 คำสั่ง กพย. ฉบับที่ 2/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

รายงาน / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อ Download
1

การประชุม คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

2

การประชุม คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561                   

3 การประชุม คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
4 การประชุม คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
5 การประชุม คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560