แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง)

Strategic Environmental Assessment Guideline
(Revised Edition)